Nghị quyết công nhận HĐT, Chủ tịch và các thành viên HĐT  

Nghị quyết công nhận HĐT, Chủ tịch và các thành viên HĐT