Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Hành chính


   

1. Chức năng: Tham mưu tổng hợp và giúp việc điều hành của lãnh đạo nhà trường, là đầu mối giao tiếp của Trường với các đối tác bên ngoài; tham mưu và tổ chức xây dựng chiến lược, chính sách và kế hoạch hoạt động tổng thể của Trường; thực hiện công tác văn thư lưu trữ và hoạt động hậu cần, y tế.

2. Nhiệm vụ:

2.1 Công tác tổ chức

- Tham mưu xây dựng các chương trình, kế hoạch, lịch làm việc chung (năm, quý, tháng, tuần, ngày) của Trường và lãnh đạo Trường;

- Tổng hợp và tham mưu cho việc ra quyết định của Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng; Đề xuất các chính sách, biện pháp phục vụ cho sự chỉ đạo điều hành của lãnh đạo.

2.2 Công tác hành chính tổng hợp

- Đầu mối xây dựng kế hoạch, tổ chức các sự kiện lớn của Trường;

- Đề xuất triển khai các quy chế, quy định của Trường;

- Rà soát, trình Ban Giám hiệu Trường xem xét, ký duyệt và ban hành văn bản của các đơn vị;

- Sắp xếp, đề xuất lịch tiếp cán bộ, viên chức của Hiệu trưởng; tiếp khách liên hệ làm việc với lãnh đạo Trường;

- Công tác báo cáo, tổng hợp;

- Công tác văn phòng: văn thư, lưu trữ; văn phòng phẩm…

- Công tác cấp phát thẻ BHYT, BHTN cho Sinh viên.

2.4 Các công tác khác

- Bộ phận y tế;

- Tổ xe và phương tiện vận chuyển;

- Đội Bảo vệ và phối hợp với các lực lượng an ninh, trật tự tại địa bàn trú đóng;

- Hỗ trợ công tác hậu cần, phục vụ cho Ban Giám hiệu và các cuộc họp, hội đồng, hội nghị, hội thảo của Trường.