Tổng quan Chiến lược phát triển Trường Đại học Kinh tế - Luật giai đoạn 2011 - 2015

I. SỨ MẠNG, TẦM NHÌN VÀ CÁC GIÁ TRỊ CỐT LÕI

1. Sứ mạng
Thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ xã hội thông qua nghiên cứu, đào tạo và cung ứng dịch vụ chất lượng cao trong lĩnh vực kinh tế, luật và quản lý.

2. Tầm nhìn
Trường Đại học Kinh tế - Luật phát triển theo định hướng đại học nghiên cứu, đến năm 2020 trở thành:
 - Cơ sở đào tạo đạt chuẩn quốc tế, được xếp hạng trong số các trường đại học có uy tín khu vực ASEAN, người học có đủ năng lực làm việc trong môi trường toàn cầu.
- Trung tâm nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách có uy tín hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế, luật và quản lý.

3. Giá trị cốt lõi
-    Chất lượng và hiệu quả;
-    Năng động và sáng tạo;
-    Hội nhập và phát triển;
-    Sức mạnh liên ngành.

II. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CỦA TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2011 – 2015

Trường Đại học Kinh tế-Luật là một trong 6 trường thành viên của  ĐHQG-HCM. Dù là đơn vị ra  đời sau và có qui mô còn nhỏ so với nhiều trường trong hệ thống ĐHQG-HCM, nhưng trường ĐH Kinh tế-Luật có thế mạnh đào tạo liên ngành kinh tế, luật và quản lý, đóng góp vào nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học đa ngành, đa lĩnh vực của ĐHQG-HCM. Trong hệ thống giáo dục Việt Nam, trường ĐH Kinh tế-Luật được xem là trường đại học đầu tiên kết nối toàn diện và liên kết các khối ngành kinh tế, quản lý và luật. Dù ra đời sau và chưa có nhiều bề dày kinh nghiệm, truyền thống so với một số trường cùng lĩnh vực của Việt Nam, nhưng trường ĐH Kinh tế-Luật có thể biến những hạn chế thành lợi thế là thuận lợi trong việc tiếp thu những cái mới, dễ thay đổi theo hướng hội nhập so với các trường truyền thống.

Mục tiêu chung đến 2015
- Xây dựng các tiền đề cơ bản cho một trường đại học định hướng nghiên cứu.
- Chuẩn hóa các chương trình đào tạo, trong đó có một số chương trình đạt chuẩn khu vực ASEAN.
- Bước đầu xây dựng mô hình quản trị đại học hiện đại.

6 CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2011 – 2015

Chiến lược 1: Phát triển đội ngũ có trình độ cao, có khả năng thích ứng với hội nhập quốc tế
Mục tiêu
- Thu hút và duy trì đội ngũ cán bộ, giảng viên có chức danh khoa học, học vị cao tham gia công tác tại Trường.
- Đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ của đội ngũ nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo, NCKH và HTQT với chất lượng cao.

Chiến lược 2: Chất lượng đào tạo đạt chuẩn khu vực ASEAN
  
Mục tiêu
- Hoàn chỉnh cơ cấu ngành và chuyên ngành đào tạo đại học, sau đại học.
- Chuẩn hóa chương trình và quy trình quản lý đào tạo.
- Đổi mới phương pháp giảng dạy, đánh giá người học.
- Xây dựng môi trường đào tạo theo chuẩn quốc tế.

Chiến lược 3: Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học
Mục tiêu
- Góp phần nghiên cứu, phát triển các vấn đề lý thuyết và thực tiễn về kinh tế, quản lý và luật nhằm phục vụ cho việc hoạch định chính sách và hoạt động xây dựng pháp luật.
- Khẳng định ưu thế của một cơ sở đào tạo, nghiên cứu kết hợp giữa kinh tế, quản lý và luật thông qua các sản phẩm nghiên cứu đặc trưng.
- Góp phần nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu, HTQT và tăng nguồn thu.

Chiến lược 4: Tăng cường và sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính, cơ sở vật chất
Mục tiêu
- Đa dạng hóa nguồn lực tài chính, tăng dần tỷ trọng nguồn thu ngoài NSNN.
- Sử dụng nguồn lực tài chính và cơ sở vật chất hiệu quả.

Chiến lược 5:  Đổi mới quản lý theo hướng quản trị đại học hiện đại. Xây dựng văn hóa, thương hiệu, nâng cao vị thế Trường Đại học Kinh tế - Luật
Mục tiêu
- Nâng cao năng lực quản trị đại học cho đội ngũ cán bộ quản lý, nâng cao trách nhiệm và hiệu quả công việc.
- Ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của nhà trường.
- Xây dựng hình ảnh, uy tín, vị thế và nâng cao lợi thế cạnh tranh của Trường.
- Tạo bản sắc và xây dựng truyền thống Nhà trường.
- Gắn kết nội bộ, tạo động lực, sự cống hiến thông qua thực hiện các giá trị để đạt được sứ mạng và tầm nhìn của Trường.
- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp và hiện đại.

Chiến lược 6:  Tăng cường liên kết quốc tế về đào tạo và NCKH
Mục tiêu
- Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và NCKH.
- Nâng cao vị thế của Trường trên bình diện khu vực và quốc tế.
- Cải thiện nguồn thu.