Kế hoạch Chiến lược Trường Đại học Kinh tế - Luật giai đoạn 2016 - 2020

1. Sứ mạng

“Thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ xã hội thông qua nghiên cứu, đào tạo và cung ứng dịch vụ chất lượng cao trong lĩnh vực kinh tế, luật và quản lý”.

2. Tầm nhìn

Trường Đại học Kinh tế - Luật phát triển theo đại học định hướng nghiên cứu, đến năm 2030 trở thành:

- Cơ sở đào tạo đạt chuẩn quốc tế, được xếp hạng trong số các trường đại học có uy tín khu vực châu Á, người học có đủ năng lực làm việc trong môi trường toàn cầu.

- Trung tâm nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế, luật và quản lý.

3. Mục tiêu trọng tâm giai đoạn 2016 – 2020

- Xây dựng mô hình quản trị đại học hiện đại (Smart University) theo hướng tự chủ.

- Xây dựng các tiền đề cơ bản cho một trường đại học định hướng nghiên cứu.

- Chuẩn hoá các chương trình đào tạo đạt chuẩn khu vực ASEAN và quốc tế.

4. Giá trị cốt lõi:

  “Thống nhất – Vượt trội – Tiên phong”

  “Unity- Excellence – Leadership” (UEL)


 

5. Các nhóm Chiến lược

Chiến lược 1. Phát triển đội ngũ

Mục tiêu chung: Phát triển đội ngũ đủ số lượng và nâng cao chất lượng đáp ứng yêu cầu hội nhập.

Mục tiêu cụ thể 1: Thu hút, tuyển chọn đội ngũ có trình độ chuyên môn cao

Mục tiêu cụ thể 2: Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ đáp ứng yêu cầu cao của công việc

Mục tiêu cụ thể 3: Thực hiện các chế độ, chính sách đúng, đầy đủ và kịp thời

Mục tiêu cụ thể 4: Đánh giá nhân sự công bằng, khách quan, thúc đẩy nâng cao hiệu quả công việc.

Chiến lược 2. Đổi mới mô hình quản trị đại học theo hướng hiện đại

Mục tiêu chung: Hướng đến triển khai mô hình tự chủ đại học.

Mục tiêu cụ thể 1: Hoàn thiện mô hình, cơ cấu tổ chức của Trường theo hướng tự chủ đại học.

Mục tiêu cụ thể 2: Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Chiến lược 3. Chất lượng đào tạo đạt chuẩn khu vực ASEAN và quốc tế

Mục tiêu chung: Phát triển các chương trình và nâng cao chất lượng đào tạo đạt chuẩn khu vực và quốc tế.

Mục tiêu cụ thể 1: Phát triển các chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội trong bối cảnh hội nhập

Mục tiêu cụ thể 2: Chuẩn hoá các chương trình đào tạo đạt chuẩn khu vực ASEAN

Mục tiêu cụ thể 3: Hoàn thiện công tác quản lý đào tạo chuyên nghiệp

Mục tiêu cụ thể 4: Hoàn thiện môi trường học tập theo chuẩn quốc tế

Chiến lược 4. Đẩy mnh hot động nghiên cu khoa hc

Mc tiêu chung: Nghiên cu khoa hc và tư vn chính sách hàng đầu Vit Nam trong lĩnh vc kinh tế, lut và qun lý.

Mục tiêu cụ thể 1: Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho giảng viên và người học

Mục tiêu cụ thể 2: Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách trong lĩnh vực kinh tế, luật và quản lý

Mục tiêu cụ thể 3: Xây dựng môi trường nghiên cứu khoa học thuận lợi

Chiến lược 5. Phát triển nguồn lực tài chính, cơ sở vật chất gắn với mô hình tự chủ tài chính

Mục tiêu chung: Đảm bảo nguồn lực tài chính cho phát triển trường theo hướng đa dạng hóa và bền vững để đạt được các mục tiêu chiến lược, chuẩn bị điều kiện tiến tới tự chủ tài chính; Đảm bảo cơ sở vật chất hiện đại, đồng bộ theo chuẩn trường đại học định hướng nghiên cứu và đáp ứng yêu cầu kiểm định trong nước, quốc tế.

Mục tiêu cụ thể 1: Phát triển nguồn lực tài chính để đảm bảo thực hiện các mục tiêu chiến lược đã đề ra

Mục tiêu cụ thể 2: Gia tăng tỷ trọng nguồn thu ngoài đào tạo

Mục tiêu cụ thể 3: Gia tăng nguồn thu từ đào tạo chất lượng cao và các hợp tác quốc tế

Mục tiêu cụ thể 4: Phát triển cơ sở vật chất hiện đại đồng bộ, đạt chuẩn

Mục tiêu cụ thể 5: Hoàn thành đầu tư các hạng mục công trình theo kế hoạch trung hạn.

Chiến lược 6. Phát triển quan hệ đối ngoại

Mục tiêu chung: Nâng cao vị thế, uy tín trong nước, trên bình diện khu vực và quốc tế.

Mục tiêu cụ thể 1: Tăng cường liên kết quốc tế

Mục tiêu cụ thể 2: Đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác với các cơ quan trung ương và địa phương

Mục tiêu cụ thể 3: Phát triển hợp tác doanh nghiệp

Mục tiêu cụ thể 4. Quảng bá danh tiếng của Trường

./.